Algemene voorwaarden

Artikel 1

De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 7% per jaar, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 50 euro) als schadebeding. Het verslag wordt afgeleverd na betaling van de volledige factuur.

Artikel 2

Rappelkosten: Onverminderd hetgeen vermeld in artikel 1, worden bijkomend de volgende rappelkosten aangerekend. Vanaf de 2de rappel: 15 euro. Vanaf de 3de rappel: 35 euro. Deze bedragen zijn cumulatief verschuldigd.

Artikel 3

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden.

Artikel 4

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 5

Bij een annulatie van een bestelling van een schatting, binnen de 24 uur voor de afspraak, wordt 75 euro aangerekend.

Artikel 6

Bij wijziging van de opdracht, wordt het meer of min-werk in regie uitgevoerd, à rato van 75 euro/uur
+ 50 euro forfaitaire verplaatsingskost.

Artikel 7

Elke klacht betreffende een factuur moet ons binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum bezorgd worden per aangetekend schrijven, gericht aan onze maatschappelijke zetel. Bij gebreke hiervan wordt geacht de factuur definitief aanvaard te zijn.

Artikel 8

Wij behouden ons het recht voor een opdracht te weigeren. Elke conflicterende opdracht wordt per definitie geweigerd.

Artikel 9

Standaard worden er geen documenten opgevraagd met uitzondering van de kadastrale legger. Voor specifieke zaken kan het wel vereist zijn om documenten zoals OVAM of vastgoedinformatie mbt stedenbouwkundige toestand op te vragen om een concrete of bindende schatting uit te voeren.
Deze documenten worden tegen kostprijs opgevraagd. U wordt hiervan per mail verwittigd.